torsdag den 23. marts 2017

Men når man læser udskriftet virker det ikke som landsretten har rystet på hånden,vedr.Don Ø.


Børsnoteret selskab dømt for forsætlig kursmanipulation

 23-03-2017      

Østre Landsret har den 23. marts 2017 afsagt dom i en sag om forsætlig overtrædelse af forbuddet mod kursmanipulation. I sagen blev et børsnoteret selskab idømt en bøde på 13 mio. kr. Selskabets daværende administrerende direktør og bestyrelsesformand blev hver især idømt ubetinget fængsel i 1 år og 6 måneder, og en værdipapirhandler blev idømt 4 måneders betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste for medvirken til kursmanipulation.

Forholdet strakte sig over perioden november 2007 til oktober 2008, hvor selskabet via værdipapirhandlere opkøbte egne aktier på Fondsbørsen dels med henblik på at anvende disse som betalingsmiddel i forbindelse med aftaler med tredjeparter, dels til afdækning af optionsprogrammer til ledende medarbejdere og ledelsen, herunder den administrerende direktør og bestyrelsesformanden. Landsretten lagde til grund, at selskabet havde et – om end vekslende – behov for at opkøbe egne aktier til at opfylde disse forpligtelser, men også at det indgik som et centralt gennemgående hensyn i selskabets strategi at sikre, at der var likviditet i aktien, samt at kursen på aktien var stabil og kom op på eller ikke under bestemte niveauer. 

Selskabet, den administrerende direktør og bestyrelsesformanden blev i det væsentlige dømt i overensstemmelse med anklageskriftet. Landsretten fandt det bevist, at selskabet ved sine aktiviteter på Fondsbørsen sikrede, at kursen på aktien lå på et unormalt eller kunstigt niveau i forhold til aktiens værdi i markedet, ligesom aktiviteterne var egnet til at give urigtige eller vildledende signaler om kursen på aktien. Dette skete blandt andet ved, at selskabet via værdipapirhandlere opkøbte så mange egne aktier på Fondsbørsen, at selskabet opnåede en dominerende stilling på markedet, eller at selskabet via værdipapirhandlere indlagde købsordrer – blandt andet i lukkeauktioner – til bedste udbudskurs og til en højere kurs end den senest opdaterede børskurs.

Landsretten fandt, at forholdet var begået under særligt skærpende omstændigheder efter straffelovens § 299 d blandt andet under henvisning til det systematiske opkøb af egne aktier for over 100 mio. kr. Vedrørende den administrerende direktør og bestyrelsesformanden blev der endvidere langt vægt på, at de gennem aktieoptioner havde opnået en fortjeneste, der skønsmæssigt blev fastsat til henholdsvis 800.000 kr. og 9 mio. kr. 

Værdipapirhandleren blev dømt for på bestemte dage i perioden at have medvirket til selskabets kursmanipulation ved at indlægge købsordrer på Fondsbørsen efter instruks fra især den administrerende direktør. Det blev ved dommen lagt til grund, at han med sin bistand til selskabet var gået videre end blot loyalt at udføre selskabets ordrer. Forholdet for denne tiltalte blev også henført under straffelovens § 299 d.

Alle de tiltalte blev frifundet for en påstand om rettighedsfrakendelse. Den administrerende direktør og bestyrelsesformanden fik konfiskeret fortjenesten på henholdsvis 800.000 kr. og 9 mio. kr.

Landsrettens dom er en ændring af byrettens dom. Byretten havde dømt de tiltalte i et noget mindre omfang.

Sagen er blevet behandlet i landsrettens 22. afdeling under j.nr. S-2410-15.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer, landsdommer Katja Høegh (tlf. 99 68 65 34 eller 41 25 90 31). 

8 år er en urimelig lang sagsbehandlingstid og ikke rimelig i forhold til sigtede, men naturligvis en hård belastning for sigtede.

 

Men når man læser udskriftet virker det ikke som landsretten har rystet på hånden.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar